• Formularz

KRZYSZTOF KOZICKI
ul. Zwycięstwa 160
75-605 Koszalin
e-mail: biuro@kawasmakowa.pl
tel.  +48 604 243 970
............................................................
miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ....................................................
................................................................
Adres konsumenta (-ów) ....................................................................................
..................................................
Formularz odstąpienia od umowy
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzeda
ży następującego produktu:
[nazwa produktu] ......................................................................................................
..........................................
.........................................................................................................................................................
.......................
Data zawarcia umowy: ......................................................................
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji pa
pierowej)
: ....................................................